sextube

sửa lỗi etaxTìm theo từ khóa: 

LẬP THƯ TRA SOÁT TRÊN HỆ THỐNG THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX LẬP THƯ TRA SOÁT TRÊN HỆ THỐNG THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX
Từ ngày 12/11/2018, hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) đã nâng cấp, bổ sung chức năng Lập thư tra soát. Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót (nộp nhầm tiểu mục, loại thuế, sai Cơ quan Thuế, nộp thay sai mã số thuế…) liên quan đến các khoản nộp ngân sách nhà nước đã được Cơ quan Thuế hạch t[...]