sextube

tỷ lệ vốn gópTìm theo từ khóa: 

I.2.1 Nhận góp vốn kinh doanh bằng TGNH trên Misa sme.net 2017 I.2.1 Nhận góp vốn kinh doanh bằng TGNH trên Misa sme.net 2017
PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Các thành viên sáng lập đã góp đủ số vốn trên Đăng ký kinh doanh với đúng tỷ lệ vốn góp và trong thời hạn như đã cam kết trong Biên bản họp hội đồng thành viên ngày 04/10/2016. TK 411: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn [...]