sextube

tài khoản khấu hao tài sản cố địnhTìm theo từ khóa: 

[Kế toán Tổng hợp – P10] Khấu hao tài sản cố định trong công ty xây dựng [Kế toán Tổng hợp – P10] Khấu hao tài sản cố định trong công ty xây dựng
Khấu hao TSCĐ trong công ty xây dựng được thực hiện theo tháng và tập hợp chi phí khấu hao chính xác cho từng công trình. Cuối kỳ khi thực hiện xong bút toán tính khấu hao TSCĐ, kế toán cần đối chiếu, kiểm tra giá trị đã khấu hao đến thời điểm hiện tại có đúng hay không? ========== Kế Toán Việt Hưn[...]