sextube

luu tru phuc hoi du lieu fast accountingTìm theo từ khóa: 

LƯU TRỮ VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING 10.2 LƯU TRỮ VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING 10.2
Chọn biểu tượng chạy Fast Accounting chọn Properties Nhìn vào mục: Start in (như máy mình sẽ là D:PHANMEMKETOANFA2016FULLWS) thì dữ liệu của Phần mềm kế toán sẽ được lưu trữ ở 2 thư mục COD và DBF trong thư mục D:PHANMEMKETOANFA2016FULL Định kỳ vài ngày, tuần … các bạn có thể thao tác như trên copy[...]