sextube

Khởi động SQLVIETINSOFTTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn lỗi kết nối trên máy server (máy chính chứa dữ liệu) Hướng dẫn lỗi kết nối trên máy server (máy chính chứa dữ liệu)
Khi máy server của phần mềm nhân sư paradise HRM bị tắt Services SQL, nó làm cho phần mềm không hoạt động được dẫn đến phần mềm hiển thị thông tin yêu cầu kết nối tới dữ máy chủ dữ liệu. Khi bị lỗi này thì tất cả các máy con cũng không kết nối được và cũng hiển thị màn hình kết nối dữ liệu tương tự[...]