sextube

Khấu hao TSCĐTìm theo từ khóa: 

Kế toán khấu hao tài sản cố định Kế toán khấu hao tài sản cố định
Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm hao mòn khác[...]