sextube

khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳngTìm theo từ khóa: 

Khai báo, khấu hao tài sản cố định trên phần mềm MISA 2015 Khai báo, khấu hao tài sản cố định trên phần mềm MISA 2015
Sau khi hạch toán lên BCTC cuối năm, cùng với các sổ sách và báo các khác, kế toán cần phải in Bảng tính khấu hao TSCĐ của 1 năm để quyết toán vào cuối năm. Sang đầu năm sau, kế toán căn cứ vào Bảng tính khấu hao TSCĐ cuối năm trước lấy số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố [...]