sextube

khấu hao tài sản cố định là gìTìm theo từ khóa: 

[Kế toán Tổng hợp – P10] Khấu hao tài sản cố định trong công ty xây dựng [Kế toán Tổng hợp – P10] Khấu hao tài sản cố định trong công ty xây dựng
Khấu hao TSCĐ trong công ty xây dựng được thực hiện theo tháng và tập hợp chi phí khấu hao chính xác cho từng công trình. Cuối kỳ khi thực hiện xong bút toán tính khấu hao TSCĐ, kế toán cần đối chiếu, kiểm tra giá trị đã khấu hao đến thời điểm hiện tại có đúng hay không? ========== Kế Toán Việt Hưn[...]
Khai báo, khấu hao tài sản cố định trên phần mềm MISA 2015 Khai báo, khấu hao tài sản cố định trên phần mềm MISA 2015
Sau khi hạch toán lên BCTC cuối năm, cùng với các sổ sách và báo các khác, kế toán cần phải in Bảng tính khấu hao TSCĐ của 1 năm để quyết toán vào cuối năm. Sang đầu năm sau, kế toán căn cứ vào Bảng tính khấu hao TSCĐ cuối năm trước lấy số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố [...]