sextube

kết nối dữ liệuTìm theo từ khóa: 

Kết nối dữ liệu từ phần mềm kế toán Fast vào Excel bằng A-Tools – Tạo báo cáo quản trị Kết nối dữ liệu từ phần mềm kế toán Fast vào Excel bằng A-Tools – Tạo báo cáo quản trị
Làm kế toán nội bộ cần phải tạo nhiều báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp để phân tích các chỉ tiêu tài chính từ phần mềm kế toán, tuy nhiên các phần mềm kế toán chỉ đáp ứng trong phạm vi nó có thể, nhu cầu của người sử dụng luôn mới và thay đổi. Dùng Add-in A-Tools để liên kết dữ liệu của các phần [...]