sextube

tài khoản 413Tìm theo từ khóa: 

Kế toán tài chính P1/2 – Kế toán Chênh lệch tỷ giá – Học Kế toán trưởng Trung tâm Kế toán Hợp Nhất Kế toán tài chính P1/2 – Kế toán Chênh lệch tỷ giá – Học Kế toán trưởng Trung tâm Kế toán Hợp Nhất
Học Kế toán trưởng chuyên đề Kế toán tài chính về Chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200, bài này hướng dẫn các vấn đề sau đây : – Hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. – Đánh giá lại số dư cuối kỳ của các tài khoản có gốc ngoại tệ. – Theo dõi và tử lý tài khảon 413. [...]